Tin học Việt

A place for learning and sharing knowledge


  [Bổ sung] Một vài mẹo trong CS

  Share

  Admin
  Admin
  Admin

  Posts : 48
  Golds : 2147483646
  Liked : 18
  Ngày tham gia : 2011-08-25
  Tuổi : 22
  Đến từ : Ho Chi Minh City

  [Bổ sung] Một vài mẹo trong CS

  Post by Admin on Sun Jan 27, 2013 10:21 am

  TWO POINTERS :
  Là 1 phương pháp xác định 2 điểm I,j để giải quyết các bài toán về dãy số, trục số,… có tính thứ tự
  Tính chất : I luôn tăng , j luôn giảm cho tới khi tìm dc kết quả của bài toán

  Ví dụ : cho 1 dãy A[] - tăng, tìm a[i] + a[j] = 0
  hướng dẫn :
  đặt i = 1; j = n
  trong vòng while :
  nếu như a[i] + a[j] > 0 thì dec(j) vì tăng j thì tổng sẽ tăng thêm
  nếu như a[i] + a[j] < 0 thì inc(i) vì giảm I thì tổng sẽ giảm mất
  Code:

  I := 1;J := n;
  While (j > 0) and (i < n + 1) do
     Begin
        if a[i] + a[j] = 0 then exit(I,’ ‘,j);
        if a[i] + a[j] > 0 then dec(j) else inc(i);
     End;
  Note 1: pp này ta còn có thể áp dụng cho các bài toán tìm 2 điểm sao cho min , max, trị tuyệt đối,… miễn sao cho thỏa 1 tính chất nào đó dc rồi
  Note 2: ngoài ra ta có thể áp dụng dễ dàng áp dụng 2 mảng với các cách tìm điểm như trên
  Problem :
  NKSGAME [You must be registered and logged in to see this link.]
  60A - Where Are My Flakes? [You must be registered and logged in to see this link.]

  CYCLE DETECTION

  Floyd's cycle-finding algorithm
  (thuật toán thỏ và rùa)


  Là thuật toán tìm kiến 1 chu trình trong 1 dãy số với độ phức tạp là O(n)
  Chú ý : trong chu trình các giá trị phải có các giá trị khác nhau (nếu giải quyết các trường hợp giống nhau thì mất tới O(n2))
  Cách tìm : (giả sử đang là thỏ và rùa) :
  Đặt thỏ = R , rùa = T
  Tìm vị trí chu trình gặp nhau :
  Cho vị trí của R và T ở đầu dãy
  Lần lượt tăng vị trí của R và T lên , với R tăng 2 bước, T tăng 1 bước
  Lặp lại cho tới khi giá trị đứng của R và T giống nhau
  Tìm vị trí bắt đầu chu trình :
  B1 : tìm vị trí chu trình gặp nhau
  B2 : ta cho vi trí thỏ trở về vị trí xuất phát, giữ nguyên vị trí của rùa, cho từng con đi tới 1 bước cho tới khi đứng tại vị trí giá trị bằng nhau
  Tìm độ dài của chu trình :
  B1 : tìm vị trí chu trình gặp nhau
  B2 : tìm vị trí xuất phát của chu trình
  B3 : ta cho vị trí của thỏ và rùa tới vị trí xuất phát của chu trình, đi 1 bước cho tới khi đứng tại giá trị bằng nhau.
  Problem
  PBCFIBO : [You must be registered and logged in to see this link.]

  KADANE’S ALGORITHM :
  Là 1 phương pháp dùng để xác định dãy
  1 cách dùng của nó là tìm dãy có tổng lớn nhất trong 1..n với phương châm là ; nếu như tổng liên tiếp các phần tử < 0 thì dãy cần tìm không nằm trong khoảng đó.
  Code :
  TH cho mảng 1 chiều :
  Code:

  k := 0;l := 0;t := 0;s := 0;dau := 1;
    for cuoi := 1 to n do
      begin
        t := t + a[cuoi];
        if t > s then
          begin
            s:= t;
            k := dau;l := cuoi;
          end;
        if t < 0 then
          begin
            t := 0;
            dau := cuoi + 1;
          end;
      end;
    writeln(k,' ',l);
  TH cho mảng 2 chiều :
  Code:

    for z := 1 to m do
      begin
        for i := 1 to n do pre[i] := 0;
        for x := z to m do
          begin
            t := 0;s := 0;dau := 1;
            k := 0;l := 0;
            for cuoi := 1 to n do
              begin
                pre[cuoi]:= pre[cuoi] + a[x,cuoi];
                t := t + pre[cuoi];
                if t > s then
                  begin
                    s := t;
                    k := cuoi;
                    l := dau;
                  end;
                if t < 0 then
                  begin
                    t := 0;
                    dau := cuoi + 1;
                  end;
              end;
            if s > res then
              begin
                res := s;
                x1 := z;y1 := l;
                x2 := x;y2 := k;
              end;
          end;
      end;

   Similar topics

   -

   Current date/time is Mon Jan 21, 2019 3:23 pm